Kultūros centro veikla grindžiama:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas

Lietuvos kultūros politikos nuostatai

Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės

Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

 

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais,  Šakių rajono savivaldybės Mero potvarkiais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.